پرسش
دنیا چقدر عوض شده ? دلم برای چیزاهای ساده ای که داشتم تنگ شده برای در اغوش کشیدن عزیزانم برایقدم زدن در خیابان های شهر برای دیدن رهگذران نوشیدن قهوه تلخ در کنج کافه ای دنج برای دورهمی های خانوادگی ... دلم برای ...