آدم‌ها غیرقابل پیش بینی‌اند!

پرسش

آدم‌ها غیرقابل پیش بینی‌اند!
همانی که فکرش را نمیکردی روزی برود آخرَش جایی میانِ جان کندن‌هایت رهایت میکند و میرود ..
و همانی که رفت و خیال بازگشت نداشت روزی برمیگردد ..همانجایی که به هر جان کندَنی بود فراموشَش کرده‌ بودی! باز میگردد و زندگیَت را پر از دلهره‌ی عشق میکند …
آدمها غافل گیرت میکنند؛
با رفتارهایشان با حرفهایشان …
آنجایی که چشم میبیندَد بر روی چشمهایت که روزی زندگی‌اش بودند ..
و آنجایی که میانِ مردم در آغوشت میگیرد و در گوشَت “دوستت دارم” را زمزمه میکند !
آدم‌ها را نمیتوانی حدس بزنی …
نمیتوانی پیش‌بینی‌شان کنی!
غافلگیرت میکنند …
درست همانجایی که فکر میکردی پیش‌بینی کرده‌ای تمام وجودشان را ..!

0
فاطمه 1 ماه 0 پاسخ ها 46 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ