با چهار «نون» که میشه جلوی خیلی از مشکلات رو گرفت و به آرامش رسید

پرسش

💥همانطور که گاهی هنگام گرسنگی با یک نان مشکل حل میشود و ضعف از بین می رود،

با چهار «نون» هم میشود جلوی خیلی از مشکلات را گرفت و به آرامش رسید.

این چهار “نون” راهگشا:
👈 نبین
👈 نگو
👈 نشنو
👈 نپرس

✅ اول: نَبین

📛 عیب مردم را نَبین
📛 مسائل جزئی در زندگیِ خانوادگی را نَبین
📛 کارهای خوب خودت را که برای دیگران انجام می دهی نَبین
📛 گاهی باید وانمود کنی که ندیدی

✅ دوم: نگو

📛 هرچه شنیدی نَگو
📛 به کسی که حرفت در او تأثیر ندارد کلمه ای نگو
📛 سخنی که دلی بیازارد نگو
📛 هر سخن ِراست را هرجا نَگو
📛 هر خیری که در حق دیگران کردی، نَگو
📛 راز را نَگو حتی به نزدیکترین افراد

✅ سوم: نَشنو

📛 هر سخنی ارزش شنیدن ندارد، نَشنو
📛 وقتی دو نفر آهسته سخن می گویند، سعی کن نَشنوی
📛 غیبت را نَشنو
📛 گاهی وانمود کن که نشنیدی. (خود را به نشنیدن بزن)

✅ چهارم: نَپرس

📛 آنچه را که به تو مربوط نیست نپرس
📛 آنچه که میدانی شخص از گفتنش شرم دارد نپرس
📛 آنچه باعث آزار شخص می شود نپرس
📛 آن پرسشی که در آن فایده ای نیست، نپرس
📛 آنچه که موجب اختلاف و نزاع می شود نپرس

0
melika 1 ماه 0 پاسخ ها 62 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ