به دنبال آرامش نگردید

پرسش

به دنبال آرامش نگردید،
در پىِ هیچ حالتى
به جز
حالتى که اکنون
در آن هستید،
نباشید؛
وگرنه تضادِ درونى
و مقاومت ناآگاهانه
در خود ایجاد مى‌کنید.
از این که
در آرامش نیستید،
خود را ببخشید.
همین که ناآرامى خود را
به طور کامل بپذیرید،
عدم آرامشِ شما
به آرامش تبدیل مى‌شود.
هر چیزى را که
به طور کامل بپذیرید،
شما را به مقصد
به آرامش مى‌رساند.
این معجزهٔ تسلیم است.
هنگامى که
آنچه را که هست مى‌پذیرید،
یکایکِ لحظات، بهترین هستند.
این پذیرش،
همان روشن‌بینى است.

0
zahra 4 هفته 0 پاسخ ها 35 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ