بیبی چک

Question

من پریود نامنظم داشتم با دارو پلی کیست هام برطرف شد این ما ۶روز عقب انداختم بیبی چک زدم دیشب یه هاله ی کم رنگ انداخت امروز ولی هاله ننداخت
چیکار کنم ینی دوباره سوزن پریودی بزنم!؟

Answer ( 1 )

ارسال یک پاسخ