منتظر خبرهای خوب باشیم

پرسش

❣️منتظر خبرهای خوب باشیم

انتظار زیباترین مفهوم زندگی است انسان هایی که در انتظار خوبی ها می نشینند ، خوبی ها را به دست می آورند، چرا که انسان ها جذب کننده ی انتظاراتشان می باشند.

قانونی در این عالم وجود دارد به نام قانون افزایش ، که این قانون بیان کننده ی این مفهوم است که هر چیزی را که حرفش را بیشتر بزنی و به آن بیشتر بیاندیشی برای تو محقق می شود.
مواظب باشیم برای تحقق یک زندگی شیرین ، منتظر تلخ کامی ها و شکست ها نباشیم و هر روز صبح که از خواب بیدار می شویم پس از شکرگزاری ، منتظر خیر و برکت های بیکران در زندگی باشیم.???

0
armita 2 ماه 0 پاسخ ها 59 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ