گاهی زندگی سخت است

پرسش

و گاهی ما سخت ترش می‌کنیم
گاهی آرامش داریم،
خودمون خرابش می‌کنیم
گاهی خیلی چیزا رو داریم
اما محو تماشای نداشته‌هامون می‌شیم
گاهی حالمون خوبه اما
با نگرانی فردا خرابش می‌کنیم‌
گاهی میشه بخشید
اما با انتقام اِدامَش میدیم
گاهی باید انصراف داد
اما با حماقت ادامه میدیم

و گاهی … گاهی … گاهی …
تمام عمر اشتباه می‌کنیم
و نمی‌دونیم یا نمی‌خوایم بدونیم …

درست زندگی کنیم 🙃

0
akhtar 3 ماه 0 پاسخ ها 93 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ