یکی ازدلایل خیانت اقایون به خانم ها

پرسش

یکی ازدلایل خیانت اقایون به خانم ها این هست که اقایون دوس دارن خانم توخونه ارایش کنه لباس ولباس خواب های تحریک کننده بپوشه خانم هامیتونیدلباس های مجلسی که عروسی میپوشیدتوخونه بپوشیدارایش کنیدبرقصیدلوندی کنیدبرای رابطه جنسی پیش قدم بشیداگه شمانتونی همسرت راضی نگه داری مطمعن باش همسرت یاسرخودش بافیلم های پورن سرگرم میکنه خودارضایی میکنه یا اینکه بادخترهای مردم رابطه داره باخودتون فکرکردیدکه دخترهایی که واردرابطه بایه فردمتاهل میشن چیکارمیکنن که فردمتاهل جذب اون دختریاخانم میشه

اونالوندی میکنن صداشون نازک میکنن

رنگ لباس هاشون روشن هست بیشترقرمزرژلب قرمزمیزنن عشوه های قری میان خب شماهم همینکاراانجام بدیدمطمعن باشیدروابط عاشقانه ای دارید👌

0
azar 1 هفته 0 پاسخ ها 15 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ