🌺عبارت تاکیدی درست🌺

پرسش

🌺عبارت تاکیدی🌺

🌸گفتن عبارت تاکیدی اشتباه است🌸

🌸 من روزبه روز ثروتمند میشوم
پول دراوردن برای من مثل نفس کشیدن است

🌸 باگفتن هرعبارت تاکیدی چه فرکانسی به جهان هستی ارسال میکنیم

🌸 جواب:ارتعاش فقرارسال میکنیم
چرا،نبایدعبارت تاکیدی گفت چون باگفتن
این کلامت ثروتمندکه نمیشویم به جهان
ثابت میکنیم فقیرهستیم وجهان هستی
فقربیشتربه مامیدهد

🌸 پس ازگفتن این عبارت های مزخرف
خود،داری کنید

🌸 تومطالب قبلی به وضوح بیان کردم
قانون احساس بیان ارتعاش است
واحساس بی نیازی ارتعاش بی نیاز بودن
ازخودساطع میکند

🌸 دعاکردن سرنمازهم اشتباه است
دلیل این امرهم برای شما واضح است
ایا فراموش کردیم زمانی که سردرگم
بودیم چگونه به خواستهای خودمیرسیم

🌸 هرچقدرالتماس ودخیل بستیم به
هیچ خواسته ای نرسیدیم

🌸 درعوض هرگاه احساس بی نیازی داشتیم وبه فکردریافت هیچ خواسته
ای نبودیم

🌸 جهان هستی به راحتی آرزوهای مارابرآورده کرده است

🌸 دربرون فکنی یه بعدی وجود دارد به
نام بی نیازی هرگاه بخواهید وارد این
بعدشوید بایدبه احساس بی نیازی کامل
رسیده باشین دراین بعدبه وضوح چیزهایی خواهید دید که باکلام بیان
نمیشوند فقط احساس میشوند

🌸 (ادعونی استجب لکم )اشتباه تفسیرشده است =مرابخوانید یعنی بیادخداباشید
چون جمع تمام خوبیها ثروت موفقیت
داریی ملک وازنامهای مبارک خداوند
(وهاب) ذکرشده است یعنی عطاکننده

🌸 زمانی که به بیادخداوند باشیدو
مدام اورامیخوانید توجه خودرابه تمام خوبیهاثروت موفقیت گذاشته ایدوقانون توجه برای شماعمل میکند

🌸تویکی از آیات شریفه قرآن کریم بیان شده است من برای شما کافی هستم معنی این آیه چیست آیاتابحال به آن فکر کرداید…..

🌸قانون توجه زبان جهان هستی میباشد

در حال پیشرفت 0
arghavan 10 ماه 1 پاسخ 373 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. اینا واقعا تاثیر داره ؟؟؟🤔🤔🤔🤔🤔🤔

ارسال یک پاسخ