بچه ها پسرخالم چند سالیه ازدواج کرده بچه دارم شده بیاین عکس سه تاییشون

Question

با دوست دخترش ازدواج کرده
خالم راضی نبود میگفت دختره خوشگل نیستو نمیدونم دختره هرزسو اینا ازش گواهی بکارت میخواس خالم پسرش گفت نه نمیخواد من نمیخوام پس لازم نکرده بگیری بهشم هیچی نمیگی بهش نگفتن هیچی بعد پسرشم گفت اگ راضی نشی بدون خودت میرم ازدواج میکنم?

ارسال یک پاسخ